Consumir cànnabis és una conducta que comporta riscs per a la salut. En el següent vídeo s’informa d’algunes estratègies per a baixar-los.